Obsluha trezorov

Trezor EURON 4000 s elektronikou SOPHIA TimeLock – návod na obsluhu

Upozornenie: Pred použitím trezora nenechávajte kľúče vo vnútornom priestore trezora a postupujte dôkladne podľa návodu!

Jeden kľúč (horný) použijete na bežné otváranie trezora a druhý kľúč (dolný-vedľa madla) na núdzové otvorenie trezora v prípade, ak zabudnete kód, nastane porucha elektroniky, alebo sa vyčerpajú batérie.

Kľúč pre núdzové otvorenie uschovajte na bezpečnom mieste mimo trezora! V prípade straty kľúčov výrobca trezora nezabezpečuje náhradné kľúče! Trezor sa musí pre trvalé používanie ukotviť v zadnej resp. spodnej časti trezora.

Trezor je zamknutý a zakódovaný kódom 0123456 !

Možnosti administrátora – režim zadávania

Správu užívateľov trezora vykonáva administrátor so špeciálnymi právomocami, ktorým je užívateľ s číslom 0. Len administrátor môže pridávať a rušiť užívateľov trezora, v určitom rozsahu korigovať chod hodín reálneho času a rušiť niektoré chybové stavy. Okrem uvedeného môže administrátor vykonávať rovnaké činnosti ako ostatní užívatelia. Trezor môže pracovať aj bez administrátora ale v takom prípade sa nedajú vykonávať činnosti, ktoré môže vykonávať len administrátor.

Pridávanie a zrušenie užívateľov a tiež korekciu chodu hodín reálneho času administrátor uskutočňuje v „režime zadávania“. Do „režimu zadávania“ sa elektronika dostane zadaním platného hesla administrátora pri odomknutom hornom zámku a otvorených dverách trezora. Administrátor však musí byť užívateľom, ktorý trezor odomkol. Podmienky zadávania hesla sú rovnaké, ako pri odomykaní trezora.

Po vypnutí a zapnutí napájania (výmena batérií) sa za užívateľa, ktorý odomkol trezor, považuje administrátor. Ak administrátor ešte nebol definovaný alebo bol zmazaný, stačí na prechod do „režimu zadávania“ po zapnutí napájania alebo po otvorení trezora dolným-núdzovým mechanickým kľúčom a zrušení chyby pomocou PC s programom TrezMan*, stlačiť tlačidlo 0 (nula).

„Režim zadávania“ elektronika signalizuje vrčaním. Tento režim je možné ukončiť dvojnásobným stlačením klávesu CLEAR alebo sa zruší sám po uplynutí 5 minút.

Trezor v zamknutom stave

Na stlačenie klávesu ENTER reaguje elektronika signalizáciou stavu batérií:

– pri dobrých batériách zahrá melódiu „hello“ a trikrát bliknú všetky LED,

– pri vybitých batériách zahrá melódiu „chyba“, pričom svieti žltá LED,

– pri hlboko vybitých batériách zahrá melódiu „chyba“, pričom bliká žltá LED.

Na stlačenie klávesu CLEAR reaguje chybovým dvojtónom a na krátko rozsvieti červenú LED.

Stlačenie číselnej klávesy považuje elektronika za začiatok zadávania hesla.

Odomknutie trezora – režim „jedno heslo“

Vždy, ako prvý pre odomknutie trezora, sa použije horný kľúč . Následne sa zadaním hesla užívateľa ,po ktorom nasleduje čakacia doba a druhým zadaním hesla užívateľa odomkne

elektronický zámok trezora. Ak je heslo zadané správne v oboch prípadoch, elektronika odblokuje zámok a trezor sa dá otvoriť pootočením madla doprava na doraz.

Prvé zadávanie hesla je možné začať len počas pracovnej doby. Pokus zadať heslo mimo pracovnej doby elektronika signalizuje chybovým dvojtónom a krátkym rozsvietením červenej LED. Ak na stlačenie ľubovoľného klávesu elektronika reaguje niekoľkonásobným opakovaním melódie „chyba“, pričom bliká červená LED, tak je v chybovom stave (viď. Chybové stavy).

Stlačenie ľubovoľného číselného klávesu považuje elektronika za začiatok zadávania hesla a začne ho priebežne vyhodnocovať. Prvá číslica určuje číslo užívateľa, potom je potrebné zadať ďalších 6 až 10 číslic (podľa platného hesla). Medzi stlačením klávesov môže byť pauza maximálne 6 sekúnd.

Väčšia pauza, stlačenie ENTER alebo CLEAR pred zadaním siedmej číslice (minimálna dĺžka hesla) je signalizované chybovým dvojtónom a krátkym rozsvietením červenej LED. Elektronika v tomto prípade očakáva zadávanie hesla od začiatku.

Väčšia pauza, stlačenie ENTER alebo stlačenie CLEAR po zadaní siedmej číslice je považované za zadanie neplatného hesla. Neplatné heslo je signalizované až po zadaní 11-tej číslice (maximálna dĺžka hesla) melódiou „chyba“ a krátkym rozsvietením červenej LED. Heslo je možné zadávať ešte dvakrát. Po troch neúspešných pokusoch o zadanie hesla prejde trezor na 30 minút do stavu HOLD, čo znamená, že je zablokovaný. Na stlačenie ľubovoľného klávesu reaguje melódiou „hold“ a krátkym rozsvietením červenej LED.

Ak je zadané platné heslo, elektronika zahrá melódiu „otvorené“, krátko rozsvieti zelenú LED a začína merať čas oneskorenia otvorenia trezora (čakacia doba). V čakacej dobe na stlačenie klávesu CLEAR elektronika reaguje zrušením procesu otvárania (možnosť zrušiť proces otvárania pri prepade). Na stlačenie každého iného klávesu reaguje melódiou „hold“ a krátkym rozsvietením červenej LED.

Po uplynutí nastaveného času oneskorenia (čakacia doba) začne elektronika pískaním (dva tóny rýchlo za sebou v 3-sekundových intervaloch) a blikaním zelenej LED upozorňovať na potrebu zadať heslo. V priebehu jednej minúty od začiatku upozorňovania je potrebné opäť začať zadávanie hesla toho istého užívateľa ako pri prvom zadávaní.

Pre zadávanie hesla platia rovnaké podmienky ako pri prvom zadávaní s tým, že platné je len heslo z prvého zadávania. Pokus o zadanie hesla iného užívateľa (zadanie inej prvej číslice) alebo stlačenie iba klávesu ENTER elektronika oznámi chybovým dvojtónom a krátkym rozsvietením červenej LED a ďalej očakáva zadanie platného hesla.

Ak sa heslo v priebehu 1 minúty nezačne zadávať alebo bol stlačený iba kláves CLEAR, je potrebné celý proces otvárania vrátane čakania zopakovať. Po zadaní správneho hesla elektronika rozsvieti zelenú LED, odblokuje zámok, pri vybitých batériách zahrá melódiu „chyba“, pričom svieti (pri hlboko vybitých bliká) žltá LED, potom zahrá melódiu „otvorené“ a pískaním (dva tóny rýchlo za sebou v sekundových intervaloch) aj blikaním zelenej LED upozorňuje na potrebu odomknúť trezor.

Ak sa v priebehu 10 sekúnd trezor neodomkne, elektronika ho opäť zablokuje, pri vybitých batériách zahrá melódiu „chyba“, pričom svieti (pri hlboko vybitých bliká) žltá LED, potom zahrá melódiu „zatvorené“ a celý proces otvárania je potrebné zopakovať.

Po odomknutí elektronika začne signalizovať potrebu otvoriť dvere trezora pískaním (tri tóny rýchlo za sebou v sekundových intervaloch) a blikaním zelenej LED. Ak sa dvere v priebehu jednej minúty neotvoria, elektronika ukončí túto signalizáciu a ďalej je stav zavretých odomknutých dverí signalizovaný rovnako ako pri zatváraní (pípnutie a bliknutie červenej LED 1x každých 5 sekúnd po dobu 5 minút).

Otvorené dvere trezora signalizuje elektronika každých 30 sekúnd pípnutím a krátkym rozsvietením zelenej LED po dobu 30 minút. Po 30-ich minútach elektronika čaká bez vonkajších prejavov. Na stlačenie klávesu ENTER reaguje elektronika signalizáciou stavu batérií – rovnako ako v zamknutom stave trezora.

Odomknutie trezora – režim „dve heslá“

Vždy, ako prvý pre odomknutie trezora, sa použije horný kľúč. Následne sa zadaním hesiel dvoch užívateľov ,po ktorom nasleduje čakacia doba a druhým zadaním hesiel dvoch užívateľa

odomkne elektronický zámok trezora. Ak sú obe heslá zadané dvakrát správne, elektronika odblokuje zámok a trezor sa dá otvoriť.

Prvé heslo je možné začať zadávať len počas pracovnej doby. Spôsob zadávania každého hesla vrátane indikácie chýb a použitia kláves ENTER a CLEAR je rovnaký ako v režime „jedno heslo“.

Po úspešnom zadaní prvého hesla elektronika zahrá melódiu „otvorené“ a na krátko rozsvieti zelenú LED, potom začne pískaním (dva tóny rýchlo za sebou v 3-sekundových intervaloch) a blikaním zelenej LED upozorňovať na potrebu zadať druhé heslo. Druhé heslo musí zadať iný užívateľ ako prvé heslo.

Na pokus zadať opäť to isté heslo reaguje elektronika po stlačení prvého klávesu (čísla užívateľa) chybovým dvojtónom a krátkym rozsvietením červenej LED a ďalej čaká na zadanie druhého hesla. Na zadanie druhého hesla má užívateľ čas 30 sekúnd. Ak sa v tomto časovom

intervale nezadá platné druhé heslo, proces otvárania sa ukončí a celý proces je potrebné zopakovať od zadania prvého hesla. Po úspešnom zadaní druhého hesla elektronika zahrá melódiu „otvorené“, krátko rozsvieti zelenú LED a začína merať čas oneskorenia otvorenia trezora (čakacia doba). V čakacej dobe sa trezor správa rovnako, ako v režime „jedno heslo“.

Po skončení čakacej doby začne elektronika pískaním (dva tóny rýchlo za sebou v 3-sekundových intervaloch) a blikaním zelenej LED upozorňovať na potrebu zadať heslo. V priebehu jednej minúty od začiatku upozorňovania je potrebné opäť zadať heslo jedného z užívateľov, ktorí zadali heslo prvýkrát. Na pokus o zadanie hesla iného užívateľa (zadanie inej prvej číslice) reaguje elektronika zahratím chybového dvojtónu a krátkym rozsvietením červenej LED a ďalej čaká na zadanie správneho hesla. Ak sa heslo v priebehu jednej minúty nezadá, alebo bol stlačený iba kláves CLEAR, je potrebné celý proces otvárania vrátane čakania zopakovať.

Po úspešnom zadaní hesla elektronika zahrá melódiu „otvorené“, na krátko rozsvieti zelenú LED a začne pískaním (dva tóny rýchlo za sebou v 3-sekundových intervaloch) a blikaním zelenej LED upozorňovať na potrebu zadať druhé heslo. V priebehu 30-ich sekúnd od začiatku upozorňovania je potrebné opäť zadať heslo toho užívateľa z prvého zadávania, ktorý ho ešte druhýkrát nezadal. Na pokus o zadanie hesla iného užívateľa (zadanie inej prvej číslice) reaguje

elektronika chybovým dvojtónoma krátkym rozsvietením červenej LED a ďalej čaká na zadanie správneho hesla.

Ak sa heslo v priebehu 30-ich sekúnd nezadá, alebo bol stlačený iba kláves CLEAR, je potrebné celý proces otvárania vrátane čakania zopakovať. Po úspešnom zadaní druhého hesla elektronika rozsvieti zelenú LED, odblokuje zámok a ďalej sa správa rovnako, ako v režime „jedno heslo“.

Vytvorenie nového užívateľa trezora

V „režime zadávania“ administrátor stlačí číslo vytváraného užívateľa (1 až 9). Ak užívateľ s daným číslom už existuje, elektronika zahrá chybový dvojtón, na krátko rozsvieti červenú LED a „režim zadávania“ ukončí. Ak administrátor neexistuje, pri jeho vytváraní sa postupuje ako v režime „zmena hesla“. Ak užívateľ s daným číslom neexistuje, elektronika zahrá dlhý potvrdzujúci tón a na krátko rozsvieti zelenú LED.

Ďalej pokračuje nový užívateľ, ktorý v priebehu jednej minúty musí začať zadávať svoje heslo, pričom ako prvé zadá číslo zhodné s číslom vytváraného užívateľa, ktoré zadal administrátor. Keď sa zadávanie nezačne do jednej minúty, elektronika ukončí „režim zadávania“. Po zadaní čísla užívateľa sa rozsvieti zelená LED a je potrebné zadať 6 až 10 miestne číselné heslo nasledované klávesom ENTER. Po stlačení ENTER elektronika zhasne zelenú LED a zahrá dlhý tón potvrdzujúci formálnu správnosť zadávaného hesla.

Po správnom zadaní nového hesla je nutné pre kontrolu zadať heslo ešte raz, ale bez použitia klávesu ENTER. Na potrebu opakovaného zadania hesla elektronika upozorňuje pískaním (dva krátke tóny rýchlo za sebou v asi 3-sekundových intervaloch) a blikaním zelenej LED počas vrčania. Zadanie nesprávneho čísla užívateľa pri opakovanom zadávaní hesla elektronika oznámi chybovým dvojtónom a krátkym rozsvietením červenej LED, potom ďalej očakáva správne zadanie.

Pri zadávaní hesla môže byť pauza medzi stlačením klávesov maximálne 6 sekúnd a opakované zadávanie treba začať do 30 sekúnd od začiatku upozorňovania. Nedodržanie vyššie uvedeného postupu, stlačenie CLEAR počas zadávania alebo stlačenie ENTER inokedy, ako pri potvrdení prvého zadania hesla, má za následok zrušenie „režimu zadávania“ bez zápisu hesla (užívateľ zostáva neznámy), čo elektronika oznámi chybovým dvojtónom a krátkym rozsvietením červenej LED.

Nezhodu medzi prvým a druhým zadaním hesla elektronika oznámi melódiou „chyba“ a krátkym rozsvietením červenej LED. Potom „režim zadávania“ ukončí bez zápisu hesla. Po úspešnom zadaní elektronika nové heslo zapíše, zahrá melódiu „nové heslo“, na krátko rozsvieti zelenú LED a „režim zadávania“ ukončí.

Vymazanie (zrušenie) užívateľa

V „režime zadávania“ administrátor stlačí kláves CLEAR a za ním v priebehu 6 sekúnd číslo užívateľa, ktorého chce zrušiť. Ak taký užívateľ neexistuje (ešte nebol vytvorený alebo bol už skôr zrušený), tak elektronika zahrá chybový dvojtón, na krátko rozsvieti červenú LED a „režim zadávania“ sa ukončí. Keď bol užívateľ úspešne zrušený, elektronika zahrá dlhší potvrdzovací tón, na krátko rozsvieti zelenú LED a „režim zadávania“ sa ukončí.

Keď sa namiesto čísla užívateľa stlačí ENTER alebo sa do 6 sekúnd nestlačí žiadny kláves, elektronika zahrá chybový dvojtón, na krátko rozsvieti červenú LED a ostáva v „režime zadávania“. Keď sa namiesto čísla užívateľa stlačí ešte raz CLEAR, elektronika ukončí „režim zadávania“. Administrátor môže zrušiť aj sám seba. Toto sa používa výnimočne, napríklad pri odchode administrátora a neprítomnosti nového administrátora. Potom pracuje systém bez administrátora a činnosti, ktoré normálne vykonáva administrátor sa vykonávať nedajú.

Korekcia času trezora

Čas sa koriguje v „režime zadávania“ stlačením klávesu ENTER. Korekcia bude úspešná, ak sa čas vnútorných hodín pri stlačení ENTER neodlišuje viac ako ±5 min. od celej hodiny. Čas sa nastaví na najbližšiu celú hodinu. Po úspešnej korekcii elektronika zahrá dlhší potvrdzovací tón, na krátko rozsvieti zelenú LED a „režim zadávania“sa ukončí.

Po neúspešnej korekcii zahrá chybový dvojtón, na krátko rozsvieti červenú LED a „režim zadávania“ sa ukončí. Presný čas je možné kontrolovať tak, že v „režime zadávania“ na konci každej hodiny elektronika zahrá časové znamenie, ktoré pozostáva zo šiestich pípnutí v 59. minúte hodiny. Na konci 55., 56., 57., 58., 59. sekundy pípne nižším tónom a na konci 60. sekundy vyšším tónom.

Zmena hesla užívateľa trezora

Do režimu „zmena hesla“ sa elektronika dostane pri odomknutom hornom a dolnom zámku a pri otvorených dverách trezora opätovným zadaním platného hesla užívateľa (jedného z užívateľov v režime dve heslá), ktorý trezor odomkol. Podmienky zadávania hesla sú rovnaké, ako pri odomykaní trezora. Režim „zmena hesla“ elektronika signalizuje vrčaním. Po vypnutí a zapnutí napájania (výmena batérií) sa za užívateľa, ktorý odomkol trezor, považuje administrátor.

Ak administrátor ešte nebol definovaný alebo bol zmazaný, stačí na prechod do „režimu zadávania“ po zapnutí napájania alebo po otvorení trezora horným a dolným (núdzovým) mechanickým kľúčom a zrušení chyby pomocou PC s programom TrezMan, stlačiť tlačidlo 0 (nula). V priebehu jednej minúty (5 minút u administrátora) je potrebné začať zadávanie nového hesla zadaním čísla užívateľa, ktorý aktivoval režim „zmena hesla“. Keď sa zadávanie nezačne do jednej minúty, elektronika ukončí „režim zadávania“. Po zadaní čísla užívateľa sa rozsvieti zelená LED a je potrebné zadať 6 až 10 miestne číselné heslo nasledované klávesom ENTER. Po stlačení ENTER elektronika zhasne zelenú LED a zahrá dlhý tón potvrdzujúci formálnu správnosť zadávaného hesla.

Po správnom zadaní nového hesla je nutné pre kontrolu zadať heslo ešte raz, ale bez použitia klávesu ENTER. Na potrebu opakovaného zadania hesla elektronika upozorňuje pískaním (dva krátke tóny rýchlo za sebou, v asi 3-sekundových intervaloch) a blikaním zelenej LED počas vrčania. Zadanie nesprávneho čísla užívateľa pri opakovanom zadávaní hesla elektronika oznámi chybovým dvojtónom a krátkym rozsvietením červenej LED, potom ďalej očakáva správne zadanie.

Pri zadávaní hesla môže byť pauza medzi stlačením klávesov maximálne 6 sekúnd a opakované zadávanie treba začať do 30 sekúnd od začiatku upozorňovania. Nedodržanie vyššie uvedeného postupu, stlačenie CLEAR počas zadávania alebo stlačenie ENTER inokedy ako pri potvrdení prvého zadania hesla, má za následok zrušenie režimu „zmena hesla“ bez zápisu hesla (zostáva v platnosti staré heslo), čo elektronika oznámi chybovým dvojtónom a na krátko rozsvieti červenú LED.

Nezhodu medzi prvým a druhým zadaním hesla elektronika oznámi melódiou „chyba“ a krátkym rozsvietením červenej LED. Potom „režim zadávania“ ukončí bez zápisu hesla. Po úspešnom zadaní elektronika nové heslo zapíše, zahrá melódiu „nové heslo“, na krátko rozsvieti zelenú LED a „režim zadávania“ ukončí.

Zamknutie trezora

Otvorené dvere trezora signalizuje elektronika pípnutím a rozsvietením zelenej LED každých 30 sekúnd po dobu 30 minút od otvorenia. Po 30-ich minútach elektronika čaká na zatvorenie dverí bez vonkajších prejavov. Na stlačenie klávesu ENTER reaguje elektronika signalizáciou stavu batérií – rovnako ako v zamknutom stave trezora. Po zavretí dverí elektronika signalizuje potrebu zamknúť zámok (pootočiť madlo doľava na doraz) pípnutím a bliknutím červenej LED 1x každých 5 sekúnd po dobu 5 minút. Po 5 minútach čaká na zamknutie bez vonkajších prejavov.

Po zamknutí zámku(pootočením madla doľava) elektronika rozsvieti zelenú LED, zablokuje zámok, pri vybitých batériách zahrá melódiu „chyba“, pričom svieti (pri hlboko vybitých bliká) žltá LED, potom zahrá melódiu „zatvorené“ a zhasne všetky LED. Ako posledný vždy uzamykáme mechanickým kľúčom horný zámok.

Tichý poplach trezora

Tichý poplach je možné vyvolať tak, že sa pri zadávaní hesla zadá ako posledná číslica hesla číslica o jednotku vyššia alebo nižšia ako je zapamätaná číslica (za číslicu nižšiu ako 0 sa považuje 9 a za číslicu vyššiu ako 9 sa považuje 0). Táto možnosť je pri ľubovoľnom zadávaní hesla okrem zadávania nového hesla.

Chybové stavy trezora

Trezor sa môže dostať do niektorého zo siedmich chybových stavov. V tomto stave je zablokovaný a na stlačenie každého klávesu reaguje niekoľkonásobným zahratím melódie „chyba“ a blikaním červenej LED. Počet zahraní melódie „chyba“ a bliknutí určuje typ chyby.

Z chybových stavov 2 a 3 je možné sa dostať po odstránení príčiny chyby zadaním ľubovoľného platného hesla do 10 sekúnd po ukončení indikácie chyby.

Z chybových stavov 4 a 5 je možné sa dostať po odstránení príčiny chyby zadaním platného hesla administrátora (užívateľ 0) do 10 sekúnd po ukončení indikácie chyby. Chyby 5 až 8 vyžadujú servisný zásah.

Chyba 2: ak sa do 6 sekúnd po zapnutí motora zámok dverí trezora neodblokuje resp. nezablokuje

Chyba 3: ak dôjde k pripojeniu napájacieho napätia na dosku elektroniky (reset-u procesora) pri zatvorených dverách

Chyba 4: ak sa pri zamknutom trezore zopne čidlo zámku dverí (dvere sa odomknú horným kľúčom a dolným núdzovým mechanickým kľúčom). Ak sa tento chybový stav nezruší do 30 sekúnd zadaním hesla administrátora, vyvolá elektronika tichý poplach

Chyba 5: ak sa zopne „tamper“ kontakt chrániaci vnútorný kryt dverí trezora. Prechod to tohoto chybového stavu okamžite vyvolá tichý poplach

Chyba 6: neplatný čas v elektronike trezora

Chyba 7: porucha hodín reálneho času v elektronike trezora

Chyba 8: porucha pamäte protokolu v elektronike trezora

Viac o trezoroch

Leave a Comment