Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu https://trezor-trezory.sk/ a zároveň predávajúcim je spoločnosť Váš obchod s. r. o., Staničná 204, 956 31 Krušovce, zapísaná v registri Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  27461/N, IČO: 45 714 631, IČ DPH: SK2023120308

Objednávanie a nákup tovaru

Tovar je možné objednať prostredníctvom nášho internetového obchodu, po vyplnení registračného formulára a odoslaní objednávky. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH podľa platnej legislatívy.

Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť do šesť hodín od jej potvrdenia. Zrušenie objednávky oznámi odberateľ emailom. Po zrealizovaní kúpno-predajnej transakcie nie je možné nákup zrušiť.

Spôsob dodania a dodacie lehoty

Tovar je zákazníkovi doručený prostredníctvom kuriéra, alebo pošty. Tovar je poistený kuriérskou službou. Zásielky sú dodané obvykle v priebehu 72 hodín od podania objednávky, ak je všetok požadovaný tovar na sklade.

V rámci Slovenskej republiky pri kúpe tovaru nad 300 € máte 100 % zľavu z dopravy! Pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje 300 € s DPH, objednávateľ uhrádza aj poplatok za doručenie tovaru. Tovar zasielame aj do zahraničia podľa dohodnutej individuálnej ceny za dopravu. V takom prípade zákazníka obratom informujeme o cene prepravy.

V prípade, že objednaný tovar nie je k dispozícii skladom, oznámime Vám e-mailom alebo telefonicky termín dodania a spôsob doručenia.

Tovar je pri preprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru zákazník skontroluje ne poškodenosť obalu i samotného tovaru. V prípade poškodenia spíše s pracovníkom kuriérskej služby alebo pošty Protokol o škode a pokiaľ uzná za vhodné, tovar nepreberie. 

Platba za tovar

Platbu je možné zrealizovať online platobnými kartami, bankovým prevodom na základe predfaktúry a na dobierku.

Predávajúci sa zaväzuje

Dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene (tak ako bolo uvedené v čase objednávky), adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote.

Kupujúci sa zaväzuje

Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar. Pri platbe na dobierku sa zákazník zaväzuje uhradiť dohodnutú sumu pri doručení tovaru. V prípade neuhradenia dohodnutej sumy na dobierku berie zákazník na vedomie, že dodávateľ si môže vymáhať náklady spojené s neúspešnou dodávkou.

Predávajúci nenesie zodpovednosť

za prekážky dodania tovaru, ktoré vzniknú zavinením vyššej moci (vojna, štrajk, prírodná katastrofa a pod.).

Reklamácie

Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru. Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou e-mailom na adresu: kancelaria@ev024400.useron1.hostmaster.sk

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

si môžete pozrieť na tejto stránke: https://trezor-trezory.sk/podpora/

Záruka

Záruka na dodaný tovar je  max. 2 roky od zakúpenia tovaru, respektíve do uplynutia doby trvanlivosti. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak je reklamovaná chyba tovaru spôsobená jeho nesprávnym používaním.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky https://trezor-trezory.sk/ a sú neoddeliteľnou súčasťou každej úpnej zmluvy. Váš obchod s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu.

Zaslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu je podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).