ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu https://trezor-trezory.sk/ a zároveň predávajúcim je spoločnosť Váš obchod s. r. o., Staničná 204, 956 31 Krušovce, zapísaná v registri Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  27461/N, IČO: 45 714 631, IČ DPH: SK2023120308

Objednávanie a nákup tovaru

Tovar je možné objednať prostredníctvom nášho internetového obchodu, po vyplnení registračného formulára a odoslaní objednávky. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH podľa platnej legislatívy.

Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť do šesť hodín od jej potvrdenia. Zrušenie objednávky oznámi odberateľ emailom. Po zrealizovaní kúpno-predajnej transakcie nie je možné nákup zrušiť.

Spôsob dodania a dodacie lehoty

Tovar je zákazníkovi doručený prostredníctvom kuriéra, alebo pošty. Tovar je poistený kuriérskou službou. Zásielky sú dodané obvykle v priebehu 72 hodín od podania objednávky, ak je všetok požadovaný tovar na sklade.

V rámci Slovenskej republiky pri kúpe tovaru nad 300 € máte 100 % zľavu z dopravy! Pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje 300 € s DPH, objednávateľ uhrádza aj poplatok za doručenie tovaru. Tovar zasielame aj do zahraničia podľa dohodnutej individuálnej ceny za dopravu. V takom prípade zákazníka obratom informujeme o cene prepravy.

V prípade, že objednaný tovar nie je k dispozícii skladom, oznámime Vám e-mailom alebo telefonicky termín dodania a spôsob doručenia.

Tovar je pri preprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru zákazník skontroluje ne poškodenosť obalu i samotného tovaru. V prípade poškodenia spíše s pracovníkom kuriérskej služby alebo pošty Protokol o škode a pokiaľ uzná za vhodné, tovar nepreberie. 

Platba za tovar

Platbu je možné zrealizovať online platobnými kartami, bankovým prevodom na základe predfaktúry a na dobierku.

Predávajúci sa zaväzuje

Dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene (tak ako bolo uvedené v čase objednávky), adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote.

Kupujúci sa zaväzuje

Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar. Pri platbe na dobierku sa zákazník zaväzuje uhradiť dohodnutú sumu pri doručení tovaru. V prípade neuhradenia dohodnutej sumy na dobierku berie zákazník na vedomie, že dodávateľ si môže vymáhať náklady spojené s neúspešnou dodávkou.

Predávajúci nenesie zodpovednosť

za prekážky dodania tovaru, ktoré vzniknú zavinením vyššej moci (vojna, štrajk, prírodná katastrofa a pod.).

Reklamácie

Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru. Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou e-mailom na adresu: kancelaria@ev024400.useron1.hostmaster.sk

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

si môžete pozrieť na tejto stránke: https://trezor-trezory.sk/podpora/

Záruka

Záruka na dodaný tovar je  max. 2 roky od zakúpenia tovaru, respektíve do uplynutia doby trvanlivosti. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak je reklamovaná chyba tovaru spôsobená jeho nesprávnym používaním.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky https://trezor-trezory.sk/ a sú neoddeliteľnou súčasťou každej úpnej zmluvy. Váš obchod s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu.

Zaslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu je podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

Poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru od doručovateľa  – „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar“. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese:

Váš obchod s.r.o., Staničná 204, 956 31 Krušovce,

Email: kancelaria(@)trezor-trezory.sk

Telefón: 0902 474 656

IČO: 45 714 631

DIČ: 2023120308

IČ pre daň: SK2023120308

„Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky: Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).“

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

 

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

Váš obchod s.r.o., Staničná 204, 956 31 Krušovce,

Email: kancelaria(@)trezor-trezory.sk

Telefón: 0902 474 656

IČO: 45 714 631

DIČ: 2023120308

IČ pre daň: SK2023120308 

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar : …………..    

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..    

— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..    

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..    

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..    

— Dátum …………..    

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Ako nakupovať

Tento obchod je moderným objednávkovým systémom, ktorý svojim zákazníkom umožňuje komfortný, pohodlný a efektívny nákup priamo od obrazovky počítača a radi by sme vám vysvetlili ako sa u nás objednáva tovar.

Nie je to nič zložité a v mnohom sa celá operácia podobá nakupovaniu v normálnom bežnom obchode.

Je registrácia povinná?

Áno, registrácia  je povinná. Anonymne sa môžete ľubovolne pohybovať po celom online nákupnom systéme a prezerať ponúkané produkty. Ale nákup je povolený iba registrovaným zákazníkom . Registrácia v našom systéme je samozrejme bezplatná. Všetci zákazníci  potrebujú  tiež prejsť objednávacím procesom v ktorom zadajú potrebné údaje, ktoré sú dôležité pre zrealizovanie objednávky.

Ako sa zaregistrovať?

Kliknite na odkaz „Môj účet“ v hornom menu. V boxe „Nový zákazník“ stlačte tlačítko „POKRAČUJ“.Po vyplnení všetkých povinných údajov stlačte tlačitko „POKRAČUJ“. Pokiaľ ste vyplnili všetko správne, budete mať v našej databáze vytvorený používateľský účet s vašim menom a prihlasovacím heslom.  Kedykoľvek budete neskôr v našom obchode chcieť nakupovať, stačí, keď sa prihlásite. Potom už nemusíte vypĺňať vaše osobné údaje vždy, keď budete chcieť odoslať vašu objednávku. Pokiaľ budete chcieť svoj používateľský účet vymazať, oznámte nám to a my sa o to postaráme.

Osobné údaje takto vložené do našej databázy je možné kedykoľvek zmeniť, prípadne úplne vymazať. Stačí zvoliť odkaz zmeniť údaje na stránke „Môj účet“. Môžete sa tiež kedykoľvek odhlásiť (odkaz odhlásiť).

Asi najdôležitejší je odkaz prehľad vašich objednávok. Tu si môžete prezrieť, ktoré objednávky ste v našom obchode urobili, prípadne si podrobne nechať vypísať tovar, ktorý ste takto objednávali. Čo ale viac. Máte tu tiež prehľad o tom, čo sa práve s vašou objednávkou deje (bola spracovaná, neuhradená atď.).

Máte tu tiež možnosť vloženia inej adresy ako je Vaša v prípade, že budete potrebovať aby sme Vám doručili tovar na inú ako firemnú adresu. To všetko nájdete v časti „Adresár“ po kliknutí na stránku „Môj účet“.

Pokiaľ už ste zaregistrovaný a chcete sa prihlásiť do nášho nákupného systému, kliknite na „Môj účet“, napíšte Váš email, vyberte si druhú možnosť pod názvom „Som už zaregistrovaný zákazník“ a do ďalšieho políčka zadajte heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii.

Pokiaľ zabudnete svoje prihlasovacie heslo, náš elektronický obchod vám ho pošle e-mailom. Zvoľte odkaz „zabudli ste heslo“ na prihlasovacej stránke. Tu zadajte svoju e-mail adresu, ktorú ste zadali pri vytváraní vášho účtu. Pokiaľ náš obchod túto adresu nájde vo svojej databáze, zašle vám na ňu všetky potrebné informácie aj s novým heslom do nášho nákupného systému.

Výber podľa kategórií – všetko čo potrebujete

Všimnite si, že v ľavej časti každej stránky nášho obchodu je vždy zoznam kategórií prípadne podkategórií. Tu hneď nájdete vždy to čo potrebujete. Prostredníctvom spomenutého zoznamu sa dostanete do ktorejkoľvek časti nášho katalógu a rýchlo a bez zbytočného klikania naviac. Nechceme vás zaťažovať zbytočnými vecami, preto sme sa snažili nakupovanie čo najviac uľahčiť a spríjemniť.

Každá kategória okrem toho, že obsahuje nejaký tovar, môže mať aj svoju vlastnú podkategóriu. Aj tieto podkategórie obsahujú tiež rôzne druhy tovarov.

Kedykoľvek kliknete na niektorý názov kategórie alebo podkategórie, okamžite vám obchod ponúkne prehľad tovaru, ktorý je do tejto kategórie zaradený. Pokiaľ je prehľad tovaru dlhší a nevojde sa na jednu stranu, bude automaticky rozdelený na viac strán. Stačí kliknúť na číslo požadovanej strany v hornej alebo dolnej časti prehľadu a náš systém vám hneď túto stranu ponúkne.

Prehľad tovaru

Pokiaľ kliknete na niektorý názov kategórie, prípadne na odkaz výrobcov alebo si necháte vyhľadať položku, ktorá vás zaujíma (viď ďalej), váš prehliadač vám ponúkne prehľad tovaru. Každá položka tohto prehľadu obsahuje nielen názov tovaru, ale aj jeho kód. Naviac hneď môžete tento tovar vložiť do vášho elektronického košíka (viď košík). Prípadne, ak je už v košíku vložený, je možné ho samozrejme vybrať. Ak kliknete na názov tovaru, prehliadač vám ponúkne stránku tovaru. Táto stránka obsahuje okrem názvu a kódu tiež veľmi podrobný popis výrobku vrátane jeho obrázku. Aj z tejto stránky máte možnosť vložiť tovar do košíka aj s možnosťou výberu počtu kusov.

Vyhľadávanie

Veríme, že budete veľmi často v našom obchode hľadať tovar, ktorý by ste radi kúpili. Prichystali sme pre vás možnosť prehľadávať náš katalóg a to veľmi jednoducho a pohodlne. Na ľavej strane nájdete hneď hore políčko pre vyhľadávanie. Stačí, keď do neho zadáte názov hľadaného tovaru, prípadne jeho časť. Potom, čo stlačíte klávesu Enter, bude prehľadaná naša databáza a prehliadač vám ponúkne prehľad tovaru, ktorý zodpovedá vami zadanej podmienke.
Ďalšou možnosťou je využiť tzv. rozšírené hľadanie. Zvoľte odkaz rozšírené hľadanie. Ponúknutá stránka obsahuje niekoľko možností ako určiť podmienku pre vyhľadávanie. Môžete tieto podmienky ľubovoľne kombinovať, vždy však musí byť minimálne jedna zvolená. Je možné napríklad zadať, že hľadáte tovar, ktorý má vo svojom názve slovo „PERO“ a či je od výrobcu „ESSELTE“. Aby sme predošli prípadným problémom so slovenskými názvami, funguje vyhľadávanie aj s mäkčeňmi a dĺžňami.

Košík a pokladňa

Keď vstúpite do nášho elektronického obchodu, máte v ruke akýsi pomyslený elektronický košík. Do neho môžete samozrejme vkladať tovar. Stačí ak pri vybranej položke stlačíte tlačidlo pridať do košíka. V tej chvíli je tento tovar vložený do vášho elektronického košíka. Prezrieť si celý košík môžete tak, že kliknete buď na nadpis v hornom menu „Nákupný košík“ alebo v pravej časti zvolíte „Nákupný košík“.

Vkladanie tovaru do košíka

Všade tam, kde je názov tovaru, nájdete aj možnosť vložiť tento tovar do košíka. Stačí stlačiť tlačidlo vložiť do košíka. Tovar je hneď do košíka vložený a náš elektronický obchod vás o tom informuje pridaním vybratého tovaru do nákupného košíka v hornej časti na pravej strane každej stránky.
Pokiaľ si prajete zmeniť počet kusov daného tovaru, kliknite na odkaz NÁKUPNÝ KOŠÍK, otvorí sa Vám nová stránka, kde do políčka „Počet“ vložte číselné vyjadrenie a stlačte tlačítko „Obnoviť košík“.
Pokiaľ si prajete čokoľvek odstrániť z košíka, označte políčko „Odstrániť“ pri tovare, ktorý chcete odstrániť z nákupného košíka a stlačte tlačítko „Obnoviť košík“.

Pokladňa

Pokladňa je v našom obchode spojená s košíkom, takže máte opäť možnosť prejsť tam zo stránky „Nákupný košík“, keď kliknete na tlačítko „Objednať“. Druhá možnosť sa skrýva v hornom menu vpravo v časti „Objednávka“. Musíte tu zvoliť spôsob platby za vami vybraný tovar a tiež adresu veľkoskladu, kam chcete poslať objednávku.

Náš elektronický obchod vám ponúkne ešte jednu stránku, kde máte naposledy možnosť všetko skontrolovať. Teraz stlačte tlačidlo potvrdiť. Vaša objednávka je v tejto chvíli odoslaná obchodníkovi. Vám príde e-mail s informáciami a potvrdením vašej objednávky.