Trezory podľa bezpečnostnej triedy

Trezory sa rozdeľujú do bezpečnostných tried. Trezor, alebo sejf sa zaraďuje do bezpečnostnej triedy podľa jeho odolnosti voči vlámaniu a čiastke, ktorá sa doň môže uložiť. Ak trezor nemá certifikát s dostatočnou bezpečnostnou triedou, v prípade vlámania vám poisťovňa nemusí uznať škodu. Preto sa uistite sa, že bezpečnostná trieda trezora, ktorý kupujete je pre poisťovňu dostatočná.

Bezpečnostné triedy trezorov poukazujú, ako dlho by trvalo zlodejovi otvoriť trezor násilím bez kľúča, resp. znalosti kódu. Čas, ktorý je potrebný na prekonanie zabezpečenia trezoru je označovaný jednotkami odporu RU.

Čím vyššiu bezpečnostnú úroveň, resp. jednotku odporu trezor má, tým dlhší čas je potrebný na jeho násilné otvorenie.

Skúšku, ktorou sa stanovuje čas, potrebný na násilné prekonanie zabezpečenia trezora, vykonáva certifikovaný testovací ústav. Používajú sa pri nej všetky dostupné mechanické, elektronické a tepelné nástroje, prípadne aj ďalšie možnosti, ktorými by mohol prípadný zlodej vniknúť do vnútra trezora.

Zaradenie trezoru do bezpečnostnej triedy v krajinách EÚ vychádza v z dvoch noriem. Najviac je používaná norma EN 1143-1, v poslednej dobe sa začína používať aj nová norma EN 14450. V Slovenskej republike sa používa aj staršia norma STN 916012.

Norma EN 1143-1 upravuje bezpečnosť trezorov v tých prípadoch, keď sú kladené vyššie požiadavky na bezpečnosť. Podľa tejto normy sa rozlišuje celkom štrnásť bezpečnostných tried.

Norma EN 14450 rozlišuje len dve triedy trezorov, takzvané bezpečnostné stupne S1 a S2.

Norma STN 916012 upravuje základný stupeň bezpečnosti trezorov a skríň na zbrane, rozlišuje celkom tri stupne bezpečnosti Z1, Z2 a Z3. Ide o staršiu Slovenskú normu.

NBÚ rozlišuje trezory podľa stupňa ochrany utajovaných informácií na dôverné, tajné a prísne tajné.

Rozdelenie trezorov podľa bezpečnostnej triedy:

Bezpečnostná trieda trezorov podľa normy EN 1143-1

Bezpečnostných tried je celkom štrnásť s označením od 0 až XIII. V praxi sa používajú trezory do úrovne VI., Vyššia zaradenie je už určené len pre špeciálne účely. Atesty o zaradenie trezora do danej bezpečnostnej triedy vystavujú iba certifikované skúšobne. Klasifikácia trezorov je zhodná v celom území Európskej únie. Trezory v rovnakej triede by mali byť rovnako (porovnateľne) odolné.

Pri klasifikácii trezorov vykonávajú skúšky a testy na násilné otvorenie trezoru. Pre zaradenie trezoru do jednej z bezpečnostných tried je rozhodujúci čas potrebný ku vlámaniu a použité nástroje, resp. náradie. Hodnotenie trezoru sa vyjadruje v jednotkách odporu RU (Resistance Unit). Čím vyšší je počet jednotiek RU, tým vyššia je odpor a ochrana trezoru proti vlámaniu. Trezory sú vždy klasifikované podľa najnižšieho nameraného odporu.

Pri prelomenie ochrany trezoru hovoríme o čiastočnom prielomu, keď sa do trezoru dostaneme napríklad čiastočnú deformáciou steny o rozmere min. 125 cm2, alebo o plnom prielomu pri otvoru min. 1000 cm2, čo je prakticky považuje za vylomenie dverí.

Pokiaľ zákazník nevie akú bezpečnostnú triedu trezoru zvoliť, uvádza sa orientačné odporúčaná výška úložné čiastky pre konkrétny bezpečnostnú triedu trezoru. Takéto zaradenie však nie je absolútna a každá poisťovňa môže mať svoje vlastné požiadavky. Pre zistenie konkrétnej úložné čiastky je preto vhodná konzultácia s vašou poisťovňou. Aby boli splnené požiadavky bezpečnosti a zaradenie trezoru do danej triedy je nutné dodržať odporúčania výrobcu odbornej montáže trezoru na miesto použitia.

Certifikácia skrine na zbrane

Túto bezpečnostnú triedu spĺňajú: skrine na zbrane a strelivo
Odporové jednotky – RU (15)
Najnižší počet zámkov – 1
Najnižšia trieda zámku – A
Určenie napr. Pre – uloženie liekov, jedov, dokumentov, zbraní a hotovosti do 1 000 €

Bezpečnostná trieda 0

Najnižší počet zámkov – 1
Najnižšia požadovaná trieda bezpečnostného zámku – A
Orientačná úložná suma – do 10 000 €
Odporové jednotky – RU (30/30)

Bezpečnostná trieda I

Najnižší počet zámkov – 1
Najnižšia požadovaná trieda bezpečnostného zámku – A
Orientačná úložná suma – do 20 000 €
Odporové jednotky – RU (30/50)

Bezpečnostná trieda II

Najnižší počet zámkov – 1
Najnižšia požadovaná trieda bezpečnostného zámku – A
Orientačná úložná suma – do 50 000 €
Odporové jednotky – RU (50/80)

Bezpečnostná trieda III

Najnižší počet zámkov – 1
Najnižšia požadovaná trieda bezpečnostného zámku – B
Orientačná úložná suma – 150 000 €
Odporové jednotky – RU (80/120)

Bezpečnostná trieda IV

Najnižší počet zámkov – 2
Najnižšia požadovaná trieda bezpečnostného zámku – B
Orientačná úložná suma – 200 000 €
Odporové jednotky – RU (120/180)

Bezpečnostná trieda V

Najnižší počet zámkov – 2
Najnižšia požadovaná trieda bezpečnostného zámku – B
Orientačná úložná suma – do 500 000 €
Odporové jednotky – RU (180/270)

Bezpečnostné triedy trezorov podľa normy EN 14450

Norma rieši zatriedenie trezorov do dvoch bezpečnostných úrovní S1 a S2. Norma vyhovuje tým modelom trezorov, ktoré z rôznych dôvodov nie sú testované podľa normy EN 1143-1.

Bezpečnostný stupeň S1

Najnižší počet zámkov: 1
Najnižšia požadovaná trieda bezpečnostného zámku – A
Orientačná úložná suma – do 1 000 €
Odporové jednotky – RU (10/10)

Bezpečnostný stupeň S2

Najnižší počet zámkov: 1
Najnižšia požadovaná trieda bezpečnostného zámku – A
Orientačná úložná suma – do 4 000 €
Odporové jednotky – RU (10/20)
 

Bezpečnostné triedy trezorov podľa normy STN 916012

Norma STN 916012 je určená pre klasifikáciu a skúšanie mobilných trezorov na základnú bezpečnosť podľa ich odolnosti proti vlámaniu.

Bezpečnostná trieda Z1

Odporové jednotky – RU (10/10)
Najnižší počet zámkov – 1
Najnižšia trieda zámku – A
Určenie napr. Pre – uloženie zbrane, uschovanie veci pre dobu vašej neprítomnosti, a pod.

Bezpečnostná trieda Z2

Odporové jednotky – RU (15/20)
Najnižší počet zámkov – 1
Najnižšia trieda zámku – A
Určenie napr. Pre – uloženie liekov, jedov, dokumentov, zbraní a hotovosti do 1 000 €

Bezpečnostná trieda Z3

Odporové jednotky – RU (20/25)
Najnižší počet zámkov – 1
Najnižšia trieda zámku – A
Určenie napr. Pre – uloženie dokumentov, liekov, jedov, až 10 kusov zbraní a hotovosti do 2 000 €

Certifikácia NBÚ – ochrana utajovaných informácií

Podľa zákona č. 241/2001 Z.z.o ochrane utajovaných skutočností a vyhlášky NBÚ č.88/2002 je možné trezory ďalej rozdeliť na kategórie stupňa utajenia:

V – pre utajované skutočnosti stupňa utajenia “Vyhradené”
D – pre utajované skutočnosti stupňa utajenia “Dôverné”
T – pre utajované skutočnosti stupňa utajenia “Tajné”
PT – pre utajované skutočnosti stupňa utajenia “Prísne tajné”

Viac rád o trezoroch:

Trezory a ich certifikáty z hľadiska bezpečnosti, Kedy je trezor podmienkou pre poisťovňu.

Trezory podľa typu zámku.