Obsluha trezorov

Elektronické trezory NTL ME, NTR ME, HTL LE, ZSL ME – návod na obsluhu

Základné informácie o užívaní trezora:

_ trezor musí byť pri transporte a prenášaní vždy v uzamknutom stave

_ každé stlačenie tlačidla na klávesnici je signalizované bliknutím zelenej LED „OK“

a pípnutím bzučiaka

_ trezor sa otvára zadaním platného kódu na klávesnici a stlačením klávesu ENTER

_ po zadaní platného kódu a jeho potvrdení sa na dobu 5 sekúnd odblokuje

mechanizmus zámku, čo je indikované svietením zelenej LED „OK“

_ časový interval medzi zadávaním jednotlivých číslic je maximálne 6 sekúnd, po

prekročení tohto času je nutné začať kód zadávať odznova

_ trezor umožňuje naprogramovať jeden užívateľský kód

_ užívateľský kód naprogramovaný od výrobcu je šesťmiestny kód „000000“

_ nový kód môže mať najmenej jednu a najviac osem číslic

_ zadaný kód sa vždy musí potvrdiť stlačením klávesu ENTER

_ slabé batérie sú indikované rozsvietením žltej LED „BATT“, vybité batérie

blikaním žltej LED „BATT“

Odomknutie trezora:

_ trezor odomknúť navolením platného užívateľského kódu (od výrobcu je to kód

„000000“), každé stlačenie klávesu je signalizované bliknutím LED a pípnutím

_ kód potvrdiť stlačením klávesu ENTER, bzučiak zahrá melódiu, na 5 sekúnd sa

rozsvieti zelená LED „OK“, súčasne na rovnakú dobu elektromagnet uvoľní zámok

_ počas tejto doby pootočením madla na dverách trezora v smere hodinových ručičiek

(v smere šípky OPEN) odomknúť a otvoriť dvere trezora

Uzamknutie trezora:

_ zatvoriť dvere trezora až na doraz

_ pootočiť madlo proti smeru hodinových ručičiek (v smere šípky CLOSE)

_ trezor sa uzamkne a zámkový mechanizmus sa automaticky zablokuje

Zadanie nového užívateľského kódu trezora:

_ pri otvorených dverách trezora stlačiť červené tlačidlo na vnútornej strane dverí

trezora

_ bzučiak zahrá melódiu CODE, zelená LED trikrát blikne, potom zostane svietiť

a elektronika začne „vrčať“, čím signalizuje, že je v režime zadávania nového kódu

_ zadať nový, maximálne 8-miestny užívateľský kód (každé stlačenie tlačidla na

klávesnici je signalizované pípnutím bzučiaka a krátkodobým zhasnutím zelenej

LED) a potvrdiť ho stlačením ENTER

_ bzučiak zahrá melódiu OK, čím signalizuje úspešné zadanie nového kódu

_ pri zlom zadaní nového kódu sa rozsvieti červená LED a bzučiak zahrá melódiu

ERROR, (kód zostane nezmenený)

_ časový interval medzi zadávaním jednotlivých číslic je maximálne 6 sekúnd, po

prekročení tohto času je nutné postup zadania užívateľského kódu začať odznova

_ pri otvorených dverách skontrolovať platnosť nového kódu jeho opätovným

zadaním a stlačením klávesu ENTER

_ bzučiak musí zahrať melódiu a na 5 sekúnd sa musí rozsvietiť zelená LED „OK“

Zablokovanie zadávania kódu pri odomykaní trezora:

_ po zadaní neplatného kódu pri odomykaní trezora sa rozsvieti červená LED, bzučiak

zahrá melódiu ERROR a zámok trezora zostane zablokovaný

_ po trojnásobnom zadaní neplatného kódu (napríklad pri pokuse otvoriť trezor

osobou, ktorá nepozná platný kód) sa elektronika na dobu cca 10 minút zablokuje

_ na stlačenie ľubovoľného klávesu elektronika reaguje rozsvietením červenej LED

zahraním melódie HOLD

_ trezor neumožní zadanie ďalšieho kódu, až kým neuplynie doba, počas ktorej je

trezor blokovaný

Kontrola stavu batérií trezora a ich výmena:

_ pri každom odomykaní elektronika automaticky testuje stav batérií

_ ak sa pri odomykaní trezora rozsvieti žltá LED „BATT“, batérie trezora sú už slabé

_ ak sa pri odomykaní trezora rozbliká žltá LED „BATT“, sú už batérie v trezore

vybité a je potrebné ich čo najskôr vymeniť

_ pri otvorených dverách zložte kryt držiaka batérií umiestneného na vnútornej strane

dverí trezora

_ vyberte opotrebované batérie a nahraďte ich novými – dodržte správnu polaritu – je

vyznačená v držiaku batérií

_ na výmenu použite 4 ks alkalických batérií 1,5V veľkosti AA

_ aj po výmene batérií si elektronika pamätá naposledy zadané platné kódy

_ opotrebované batérie odovzdajte do separovaného zberu

Núdzové odomknutie trezora:

_ trezor je možné v prípade nutnosti (hlboko vybité batérie, vzpriečenie mechanizmu,

vada elektroniky) otvoriť pomocou mechanického kľúča, ktorý je súčasťou dodávky

_ mechanické kľúče starostlivo uschovajte na bezpečnom mieste mimo trezor !!!

Servis trezora:

_ trezor okrem výmeny batérií nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu

_ v prípade zlyhania trezora si vyžiadajte odborný servisný zásah prostredníctvom

Vášho predajcu alebo sa obráťte priamo na výrobcu

UPOZORNENIE:

Výrobca nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté prezradením kódu nepovolaným osobám, alebo ponechaním pôvodného kódu nastaveného

VÝROBCOM NAPROGRAMOVANÝ KÓD TREZORA ČO NAJSKÔR VO VLASTNOM ZÁUJME ZMEŇTE. PRI CERTIFIKOVANÝCH TYPOCH TREZOROV POUŽÍVAJTE IBA KÓDY S DĹŽKOU ŠESŤ AŽ OSEM ČÍSLIC. MECHANICKÉ KĽÚČE NA NÚDZOVÉ OTVORENIE TREZORA USCHOVAJTE NA BEZPEČNOM MIESTE MIMO TREZOR. VÝROBCA NEZABEZPEČUJE NÁHRADNÉ KĽÚČE

 

Viac o trezoroch

Leave a Comment