Obsluha trezorov

Príručný trezor TIME – návod na obsluhu

Obsluha trezora

Prihlásenie

Prihlásenie resp. zmena užívateľa trezora je možné iba pri otvorených dverách trezora priblížením prívesku „USER“ ku snímaciemu miestu. Načítanie prívesku je signalizované pípnutím. Potom sa môžu zavrieť dvere trezora – dôjde k automatickému uzamknutiu trezora.

Ak nie je prihlásený žiadny užívateľ, trezor po zatvorení dverí nezamkne.

Zatvorenie trezora

Po zatvorení dvier trezora dôjde k ich automatickému uzamknutiu. Uzamknutie je signalizované rozsvietením červenej kontrolky. Podmienkou je prihlásenie užívateľa.

Otvorenie trezora

Otvorenie sa vykoná priblížením platného prívesku (USER, MASTER) k snímaciemu miestu. Potvrdenie je signalizované pípnutím. Tímto sa aktivuje odpočítavanie času po uplynutí ktorého bude možné trezor odomknúť. Odpočítavanie je signalizované blikaním červenej kontrolky. Posledných 10s je signalizované tiež akusticky (pípaním v sekundových intervaloch) a tak upozorní obsluhu aby bola pripravená priložiť otvárací prívesok druhý krát.

Predĺženie času

Ak je priložený v priebehu odpočítavania času prívesok MASTER alebo prihlásený USER, dôjde k vynulovaniu už uplynutého času a počítanie sa spustí od začiatku. Toto je možné vykonať iba raz.

Potvrdenie otvorenia

Po uplynutí vyššie uvedenej doby začne blikať zelená kontrolka a začne plynuť čas do uplynutia ktorého je potrebné potvrdenie úmyslu odomknúť trezor. Potvrdenie sa vykoná priložením rovnakého prívesku,  ktorým sa aktivovalo odpočítavanie. Prečítanie prívesku je signalizované pípnutím a trezor sa odomkne. Ak nedôjde k potvrdeniu odomknutia do 1 minúty, dvere zostanú zamknuté a trezor opäť prejde do východzieho stavu. Ďalšie odomknutie je možné iba po priložení prívesku a uplynutí nastaveného času. posledných 10 s tohto intervalu je akusticky signalizované opakuvaným dvojpípnutím.

Čas, počas ktorého je dvere zostanú odomknuté je nastavený na 5s. Počas tejto doby je pripravenosť na otvorenie signalizovaná  zelenou kontrolkou. Po otvorení dvierok kontrolka zhasne. Ak nedôjde k otvoreniu dvierok do 5s po odomknutí, dôjde k opätovnému uzamknutiu a trezor prejde do východzieho stavu. Ďalšie otvorenie viď Otvorenie trezora

Zmena času na odomknutie trezora

Zmena tohto času sa vykonáva príveskom FLASH pri otvorených dverách  trezora. Prívesok sa pridrží pri snímasom mieste počas najmenej 5s. Potom dôjde k optickej signalizácii – striedavo bliká červená a zelená kontrolka. Súčasne trezor raz pípne. Tým sa nastaví čas na otvorenie 10min. Ak držime privesok priložený dlhšie, dôjde asi po 1,5 s k ďalšiemu pípnutiu a predĺženiu času o 1 min. Predĺženie času je možné v rozsahu 10 až 20 min. s krokom 1min. Nastavenie je možné ľubovoľne opakovať.  Nastavenie začina vždy od 10min smerom nahor.

Okamžité otvorenie trezora

Trezor je v prípade nutnosti okamžite otvoriť príveskom FLASH. Po priložení prívesku k snímaciemu miestu dôjde k okamžitému odomknutiu dverí trezora.

Aktivácia tiesňového signálu

Trezor je vybavený bezpotenciálovým výstupom typu NO pre pripojenie k PSN. Aktivácia sa vykoná dlhším priložením prívesku k snímaciemu miestu.

Ukončenie smeny

Smena sa ukončí tak, že musí dôjsť k  otvoreniu trezora, vybratiu hotovosti a ponechaní otvorených dvierok. Ak zostanú dvere otvorené dlhšie ako 3 min, dôjde k automatickému vymazaniu prihláseného užívateľa. Ak dôjde po uplynutí tejto doby k zatvoreniu dvierok, nedôjde k ich uzamknutiu. vymazanie užívateľa je indikované rozsvietením červenej a zelenej kontrolky súčasne.

Optická signalizácia

Zelená svieti:               –trezor je odomknutý

Červená svieti:                        –trezor je zamknutý

Žltá svietí:                   –trezor je pripojený na  napájacie napätie

Červená bliká:             –beží čas na otvorenie

Žltá bliká:                    –výpadok napájania. Skontrolujte, či je trezor pripojený do siete a či nie je výpadok prúdu.

Inak volajte servis.

Zelená bliká:               –trezor je v režime čakania na potvrdenie odomknutia

Červená a zelená striedavo bliká: trezor je v režime zmeny času pre otvorenie

Červená a zelená svieti súčasne: nie je prihlásený žiadny užívateľ

Akustická signalizácia

Jedno pípnutie ( . ) vždy po priložení prívesku k snímaciemu miestu – potvrdenie načítania

Opakované pípnutie každú sekundu ( . . . . . .) –začiatok možnosti potvrdenia otvorenia trezora (prvých 10s)

Dvojpípanie (..  ..  ..  ..)- upozorňuje na nutnosť priloženia otvárajúceho prívesku druhý krát, ako kontrola prítomnosti oprávnenej osoby

Viac o trezoroch

Leave a Comment